Xem Phim Quý Bà Go Bong Shil - Vtv3


Xem Phim Quý Bà Go Bong Shil - Vtv3, Xem phim online, nhanh nhất, VietSub , Xem và Download Phim Quý Bà Go Bong Shil - Vtv3 miển phí.Cùng thưởng thức Phim hay : Phim Quý Bà Go Bong Shil - Vtv3

Quý Bà Go Bong Shil Vtv3 (tập 36/36) | Trọn Bộ - Quý Bà Go Bong Shil
XEM PHIM QUÝ BÀ GO BONG SHIL VTV3 (TẬP 36/36) | TRỌN BỘ 2013
Quý Bà Go Bong Shil
Status:Full
Đạo diễn:Đang cập nhật,
Diễn viên:Kim Hae Sook,Chun Ho Jin,Dok Go Young,Kim Hye Ok,Lee Seung Min,Kim Young Joon,,
Thể Loại:Tình Cảm,Hài Hước,
Sản xuất:Saving Madame Go Bong Shil OST,
Quốc gia:Hàn Quốc,
Thời lượng:36 Tập
Năm phát hành: 2013


Nội Dung Phim Quý Bà Go Bong Shil Vtv3 (tập 36/36) | Trọn Bộ:


Website Phimsoc.net Giới Thiệu: Phim Quý Bà Go Bong Shil Vtv3 (Tập 36/36) | Trọn Bộ

Các diễn viên tham gia trong phim Quý Bà Go Bong Shil
Kim Hae Sook as Go Bong Shil
Chun Ho Jin as David Kim
Dok Go Young Jae as Seo Joon Tae
Kim Hye Ok as Park Won Sook
Lee Seung Min as Seo Yoon Young
Kim Young Joon as Bae Kyung Soo
Luna as Seo In Young
Kim Kyu Jong as Nicky
Hong Suk Chun
Choi Han Bit (최한빛)
Kim Young Ok as Kim Geum Shil
Shin Choong Shik as Lee Man Deuk
Park Joon Myun as Byun Mi Ja
Choi Il Hwa as Seo Joon Suk
Harisu
Woo Hyun as Chun Man Geum
Kim Sung Hoon
Kim Hae Sook
[id]Full;anc.ylYpY6qfhFQ3NgieFGvfkVDt8txCqb7Av5|Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=NMPvEN9tbMI|1 full;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/quy-ba-1.html?m=1|1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/quy-ba-1a.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/quy-ba-1b.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/quy-ba-1c.html?m=1|2 full;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/quy-ba-go-boong-2.html?m=1|3;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/quy-ba-3.html?m=1|1;http://www.youtube.com/watch?v=M-oayZBqmCc;http://www.youtube.com/watch?v=fvi9_1IrIU4;http://www.youtube.com/watch?v=G68yp3uM5dI|2;http://www.youtube.com/watch?v=4VdSBO_xRUA;http://www.youtube.com/watch?v=dPw_awFPuxI;http://www.youtube.com/watch?v=S8YZo8NH0TM|2-HD;http://www.youtube.com/watch?v=AhngNQfRFIA|3;http://www.youtube.com/watch?v=_rGxXPSHWyE;http://www.youtube.com/watch?v=AyjtUoK8ie8;http://www.youtube.com/watch?v=9mwqbBI7mlI|4 full;http://www.youtube.com/watch?v=eNwozvzdsnc|4;http://www.youtube.com/watch?v=kGIZvDGzQfk;http://www.youtube.com/watch?v=ZXG-Ez6QBU4;http://www.youtube.com/watch?v=lOUeGbm7hLo|5;http://www.youtube.com/watch?v=7S_D8_dmJY8;http://www.youtube.com/watch?v=1XPTtqP2jyA;http://www.youtube.com/watch?v=HhKZ5MU83b4|5-HD;http://www.youtube.com/watch?v=tv-mvGi2IXw|6;http://www.youtube.com/watch?v=26qwoO9IwWU;http://www.youtube.com/watch?v=OkDAW8Keifg;http://www.youtube.com/watch?v=bIipGSpsLso|6+7;http://www.youtube.com/watch?v=Y_x-A-uF0Hw|7+8;http://www.youtube.com/watch?v=qtteNGaA1Eg|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jyQAlDwPx-PlhNBw3aUwl6oR3uhJ4BauwIT4OFAkEvI;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ib67UqkYmMGCDKkSFRtbmaoR3uhJ4BauwIT4OFAkEvI;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1__DwRSVFzNfxJMGyZYgTqoR3uhJ4BauwIT4OFAkEvI|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tZPv1B__go13SkCeud9jtLvQQDveZAX_RL05PLtn6xo;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ghSiG8ETB92VGh_DHabmtbvQQDveZAX_RL05PLtn6xo;https://picasaweb.google.com/lh/photo/D-lzwQXryi36dZADlH3vnbvQQDveZAX_RL05PLtn6xo|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5oBLXUtF3jfa06gW59Wx_UtvCACJwl7D9dqC9e89oN4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/S8Hn6UJrD8kZBjkITr2BX0tvCACJwl7D9dqC9e89oN4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mizGAasOSSqnqqsHj26u3EtvCACJwl7D9dqC9e89oN4|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tOO1Y1UwBkGeTUusP44Gq0tvCACJwl7D9dqC9e89oN4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UI7VKCSt8--hSNjzmemqfktvCACJwl7D9dqC9e89oN4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-EhNWSPlr6Rp9DUutIb1yEtvCACJwl7D9dqC9e89oN4|8;http://www.youtube.com/watch?v=6uTWbyVz4Ac;http://www.youtube.com/watch?v=RHkmfISm7XY;http://www.youtube.com/watch?v=dj-IDuK-2iI|9;http://www.youtube.com/watch?v=ty_Pi1DDLNg;http://www.youtube.com/watch?v=5tkzTgkRluA;http://www.youtube.com/watch?v=RYW22UYhafA|10;http://www.youtube.com/watch?v=uZQGAGClSiw|11;http://www.youtube.com/watch?v=fu1afd1hizM;http://www.youtube.com/watch?v=WYTR6DAhugU|14;http://www.youtube.com/watch?v=YvTDtDJbGvI;http://www.youtube.com/watch?v=wEvBb8nueu4|15;http://www.youtube.com/watch?v=3f1SRZ9wYHY;http://www.youtube.com/watch?v=suYJgPYnOHw;http://www.youtube.com/watch?v=lG__EuBBoYg|Full;anc.ylYpY6qfhFQ3NgieFGvfkVDt8txCqb7Av5|16 full;http://www.youtube.com/watch?v=BYV58cHS0Rg|16;http://www.youtube.com/watch?v=XG_2tuVBejs;http://www.youtube.com/watch?v=-c66qyvlazM;http://www.youtube.com/watch?v=aITGk6hZ9YQ|1-1;phimsoc.y/Qel-xzz6u_Y|1-2;phimsoc.y/Tug8CEl7-vk|1-3;phimsoc.y/NsKNxlw00tQ|2-1;phimsoc.y/jIjqFjDCqsY|2-2;phimsoc.y/1MqP1DZHlng|2-3;phimsoc.y/vYqzl2S7FHU|3-1;phimsoc.y/DI5H8z5qUTU|3-2;phimsoc.y/B-m6mduNPpU|3-3;phimsoc.y/qJIjIPGN1do|4-1;phimsoc.y/kGIZvDGzQfk|4-2;phimsoc.y/ZXG-Ez6QBU4|4-3;phimsoc.y/lOUeGbm7hLo|5-FULL;phimsoc.y/tv-mvGi2IXw|6+7;phimsoc.y/Y_x-A-uF0Hw|7 8;phimsoc.y/qtteNGaA1Eg|6-1;phimsoc.y/Y9qIdECprgE|6-2;phimsoc.y/LwSq_lbHvOY|6-3;phimsoc.y/6bWSOPloaN4|6-FULL;phimsoc.y/a-d0Fm-LDpQ|7-1;phimsoc.y/8kopQCmlVN0|7-2;phimsoc.y/NaYQwlVyz6Q|7-3;phimsoc.y/nBRJ1wwPXuA|9-1;phimsoc.y/ty_Pi1DDLNg|9-2;phimsoc.y/5tkzTgkRluA|9-3;phimsoc.y/RYW22UYhafA|8-1;phimsoc.y/6uTWbyVz4Ac|8-2;phimsoc.y/RHkmfISm7XY|8-3;phimsoc.y/dj-IDuK-2iI|10-FULL;phimsoc.y/uZQGAGClSiw|11-1;phimsoc.y/fu1afd1hizM|11-2;phimsoc.y/WYTR6DAhugU|14-1;phimsoc.y/YvTDtDJbGvI|14-2;phimsoc.y/wEvBb8nueu4|15-1;phimsoc.y/3f1SRZ9wYHY|15-2;phimsoc.y/suYJgPYnOHw|15-3;phimsoc.y/lG__EuBBoYg|15-FULL;phimsoc.y/Zk0DDjYFDH4|16-1;phimsoc.y/XG_2tuVBejs|16-2;phimsoc.y/-c66qyvlazM|16-3;phimsoc.y/aITGk6hZ9YQ|16-FULL;phimsoc.y/BYV58cHS0Rg|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1DIyHcFJCfnYiwroRY86T1lBwZENfFSKa8XMPY8k9v8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yvDSs6Ro0wKdjiQVuCDFg1lBwZENfFSKa8XMPY8k9v8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Rlmnxf5rB9SRQ3X7pR8RLVlBwZENfFSKa8XMPY8k9v8|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SsLHNpkbHY-0FQAqMV3D4yGxyYtMzcOILMZDLHdglWc;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XQy252y_7bMB9VyuH8eEOCGxyYtMzcOILMZDLHdglWc;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vX-x40G6RgyfZBz-o2S3-yGxyYtMzcOILMZDLHdglWc|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ADJ6GzlFwc-3ZJNXm9xqhl0SbDBZFQiQPwCTOIzDfDA;https://picasaweb.google.com/lh/photo/b6U1nklMMPyggJOdHgjZYF0SbDBZFQiQPwCTOIzDfDA;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6Tm-K3whE08p3IQYr7kIfF0SbDBZFQiQPwCTOIzDfDA|17;http://www.youtube.com/watch?v=LkVKF3YiZKU|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8CbTUoOOmDA4_6s5psQXeOld0oU7ySesGISkkYxOAwk;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fZ3rZS5hfGQzWbzliPNSNOld0oU7ySesGISkkYxOAwk;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ODVzoBVVclH3e5N7TjCbJuld0oU7ySesGISkkYxOAwk|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/71cGykLKsbhsj1VWZHvgIp65G-rBPpfWs-7jRugbjPQ;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JIsKuwhwhPIR2XJacwEIC565G-rBPpfWs-7jRugbjPQ;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Zj4xBSZccRp6aTXNMp3Pw565G-rBPpfWs-7jRugbjPQ|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mXmtu50INlPcrZkShTfmB_GrcuEQDGiZCSia9Du3Glo;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xjFCvMMccbflJa_h4yni0vGrcuEQDGiZCSia9Du3Glo;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jtlHiOXsJSTWxOh1s6bQHPGrcuEQDGiZCSia9Du3Glo|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3XWroCPOrTILZZw9Uu4sEa0leeLkvCcNl9BMk3vA3pg;https://picasaweb.google.com/lh/photo/n8MfkSQ7Owu1qX-69Q__ea0leeLkvCcNl9BMk3vA3pg;https://picasaweb.google.com/lh/photo/y3pW1Ub6braju8AUM3swcq0leeLkvCcNl9BMk3vA3pg|18;http://www.youtube.com/watch?v=4qelf10NieI;http://www.youtube.com/watch?v=x0KwFkx6Qeo|19;http://www.youtube.com/watch?v=T9LslBYd5lQ;http://www.youtube.com/watch?v=whw_hD-IskM;http://www.youtube.com/watch?v=R5nyT5ze_Uc|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/34pcEz90JcVpbGgQBzbgDfzSx1XDUKKDLZQ7_59ssLk;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TWEmAtR-OGXEtK2vrpIHyPzSx1XDUKKDLZQ7_59ssLk;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tPYvim1_F4PzQQSXo5JS-vzSx1XDUKKDLZQ7_59ssLk|20;http://www.youtube.com/watch?v=Qg94fUuf15A;http://www.youtube.com/watch?v=L3JTv0WGf4Y;http://www.youtube.com/watch?v=VKa3HSOyv8w|21;http://www.youtube.com/watch?v=J6FMoEnE0iI;http://www.youtube.com/watch?v=2Ehm0jec4Zc;http://www.youtube.com/watch?v=NC8eL_9uW40|22;http://www.youtube.com/watch?v=LT8wj6j50jY;http://www.youtube.com/watch?v=WADhcW7Jumk;http://www.youtube.com/watch?v=dSaHGycMcVU|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OZApVBVOgTy5IiypO0Vgfd6ltYS0UNOVgOLemwg-ov8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oKjnA8y1aAxHvp_ZZLz3N96ltYS0UNOVgOLemwg-ov8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9B2A1O8Eb5j3zwa4plE4_N6ltYS0UNOVgOLemwg-ov8|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z4u7Dk-yyJnnc2033-WBjUUuV_7YFALFvpY4FsR5i3k;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qvQ-hGSJ_gvmrg2Uw45TYUUuV_7YFALFvpY4FsR5i3k;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TA1j5v__0MDVj0pHWHpKdkUuV_7YFALFvpY4FsR5i3k|24;http://www.youtube.com/watch?v=C7uXpa-VtP0;http://www.youtube.com/watch?v=QOpXR5nD7us;http://www.youtube.com/watch?v=AUqIQAO_RXM|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SSKvsANcPkARUxpuS4Kxk3InWGZd9slwBWkNktjhoFY;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5mZMjiK4LQg-kuy_qFM-o3InWGZd9slwBWkNktjhoFY;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iaco9g5VQGH9mNgubZ1eiXInWGZd9slwBWkNktjhoFY;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qp_XVQt5GpzL1MW_jrvuC3InWGZd9slwBWkNktjhoFY|25;http://www.youtube.com/watch?v=_e7MyrNy6qE;http://www.youtube.com/watch?v=qT9BD_M_RNM;http://www.youtube.com/watch?v=V_Sa2x9cXxI|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ycnx--p04xuk6AkpuTVM9ru6uDVyKHO86fPUCg4PY8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/V0LDWrmWGVT4LCDTjBGx8ru6uDVyKHO86fPUCg4PY8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Sq8gCtEh-fsnqTdzQDb3mLu6uDVyKHO86fPUCg4PY8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uJCSCk1NbBEZWqD_ipqh1Lu6uDVyKHO86fPUCg4PY8A|26;http://www.youtube.com/watch?v=pTc6jqWC7rs|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CKwB1BW1eqOJcD4pBBOrOLBx4cgwpZhKy5-4oPNfeiM;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qeSeByCvsD5hZHRtpnq07rBx4cgwpZhKy5-4oPNfeiM;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NeTJ7N1AwYGvN3WYfUM_brBx4cgwpZhKy5-4oPNfeiM;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Viaa5Im0YeNe4GEbJzoKmrBx4cgwpZhKy5-4oPNfeiM|[/id]
Bộ phim xoay quanh nhân vật Go Bong Sil - một người phụ nữ trung niên sinh sống tại một ngôi làng yên bình ở Namhae, với công việc là chăm sóc vườn hoa của mình.
Đột nhiên chồng bà mất, bà phát hiện hoàn cảnh gia đình mình hoàn toàn không như những gì mà chồng bà đã nói, gia đình bà phải đối mặt với nhiều khó khăn đặc biệt là nguy cơ phá sản.
Chính vì thế, họ đã chuyển tới sống ở Itaewon, Seoul, và bắt đầu một cuộc sống mới . Từ hai bàn tay trắng, Bà Bong Sil đã vượt qua khó khăn và vươn lên trở thành một nhà văn thành công với tác phẩm bán chạy nhất.
Bộ phim cũng kể về câu chuyện tình yêu của 2 nhân vật trẻ - In Young và Nikki, cũng như sự lãng mạn giữa 2 con người đã ở độ tuổi trung niên - Bong Sil và David Kim. Đó là những câu chuyện cảm động của những con người tích cực theo đuổi hạnh phúc của mình.
Diễn viên: Kim Hae Sook, Chun Ho Jin, Dok Go Young, Kim Hye Ok, Lee Seung Min, Kim Young Joon...
Phim Quý Bà Go Bong Shil - Vtv3 thuyết minh, Phim Quý Bà Go Bong Shil - Vtv3 Full online. Phim Quý Bà Go Bong Shil - Vtv3 VTV1, VTV3, Todaytv. Phim Quý Bà Go Bong Shil - Vtv3 tập 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,...

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Đăng nhận xét

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( b-( :-L x( =)) :P :mj

Copyright © 2012 Xemphimtap.net, All Rights Reserved.
Tất cả những video trên site của chúng tôi đều được lấy từ những trang chia sẽ video phổ biến như youtube, megavideo, videobb, vv... Chúng tôi không lưu trữ hay upload bất kỳ video nào, vì vậy chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về bản quyền. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về thông tin bản quyền vui lòng liên hệ với nhà cung cấp video hoặc dịch vụ lưu trữ video.